Algemene voorwaarden

Algemeen

 

•   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten welke via Dutchy-G Motorworkshop  (te noemen Dutchy-G) worden afgesloten, alsmede alle geleverde producten en diensten geleverd door Dutchy-G, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
•   Door tot standkoming van een vorm van bovengenoemde overeenkomst, accepteert u uitdrukkelijk onze voorwaarden.
•   Alleen door schriftelijke toestemming van Dutchy-G  kan er, in uitzonderlijke gevallen voor een betreffende overeenkomst, van de algemene voorwaarden worden afgeweken.
•   Een overeenkomst tussen U en Dutchy-G  komt tot stand nadat er een bestelling is binnengekomen  (of indien er speciale wensen zijn via het e-mailadres van Dutchy-G). U ontvangt hiervan een bevestiging.
•   De administratie van Dutchy-G geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door Dutchy-G gedane leveringen. 
Dutchy-G erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het plaatsen van een bestelling en dus het accepteren van de algemene voorwaarden erkent u dit eveneens.
•   Gegevens en prijzen zijn altijd onder voorbehoud van tik- en zetfouten.
•   Ofschoon wij de uiterste zorg besteden aan de getoonde afbeeldingen en vermelde productgegevens, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
•   Dutchy-G  behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de klant het recht de bestelling kosteloos te annuleren.
•   Dutchy-G is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die u of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

 

 Prijzen

•  
Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), exclusief 21% omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd

  
•   Bestellingen kunnen ook op afspraak bij ons worden opgehaald en vooraf te worden voldaan. Bestellingen kunnen via email of mondeling worden geplaatst.
•   U kunt reparaties uitsluitend a contant betalen tenzij anders afgesproken.

 

 Levertijd

•   Na vooruitbetaling betaling van de bestelde producten worden deze direct bij de leverancier besteld  onder voorbehoud van de dan aanwezige voorraad.
•   Wij streven er naar om na ontvangst van betaling de producten binnen 2 tot 5 werkdagen aan u te leveren.
•   Mocht de voorraad onverhoopt niet toereikend zijn of een tik- of zetfout van toepassing zijn, dan zullen wij contact met u opnemen en u de verwachte levertijd of wijziging doorgeven.
•   De door Dutchy-G opgegeven levertijd is nooit te beschouwen als fatale levertijd, tenzij anders overeengekomen.
•   Overschrijding van de door Dutchy-G opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft u nimmer recht op schadevergoeding.
 

     

Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail aan Dutchy-G te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 14 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.
       
Bij speciale bestellingen kan de levertijd van 30 werkdagen overschreden worden. 
Dutchy-G zal u zo goed mogelijk informeren over de te verwachten levertijd. Speciale bestellingen kunnen niet geannuleerd worden.
 
Ruilen alleen binnen 8 dagen op vertoon van factuur / pin betalingsbewijs.
Elektrische delen, speciaal bestelde onderdelen en onderdelen uit de originele verpakking kunnen helaas niet retour worden genomen.
Bestellingen uitsluitend met 50% aanbetaling.

Garantie

 

•  
De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. De voorwaarden voor garantie gelden per fabrikant, deze worden ook toegepast op geleverde en/of gemonteerde delen. Speciaal bestelde, geleverde en gemonteerde delen kunnen zonder akkoord van de leverancier niet zonder meer worden geretourneerd. Een fabrikant bepaald bij retourzending of er een afwijking zit in het product, zo ja, dan wordt dit herstelt of aangepast. Indien nodig wordt een nieuw product aangeboden.
Er is op gebruikte onderdelen geen garantie van toepassing.
•  
In geval dat producten aangewend zijn voor wederverkoop, wordt geen garantie verleend op het geleverde product alsook vervalt ieder recht op retour.
De van de fabrikant uit geldende garantietermijn is van toepassing.
 

 

Overmacht

•   Indien Dutchy-G door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
•  
Ingeval van overmacht heeft de klant geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als 
Dutchy-G als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
•   Dutchy-G zal de klant zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Gebreken / Klachten

 

•   Een klacht over een product dient u onmiddellijk via e-mail te melden aan Dutchy-G (sales@dutchyg.com) met duidelijke omschrijving wat de klacht is. Dutchy G's Workshop zal zsm melding doen bij de betrokken leverancier. Zonder de vaststelling van de fabrikant over een tekort en/of manco aan product kunnen producten niet zonder meer worden teruggenomen.
•   Klachten welke op welke wijze dan ook in de openbaarheid gebracht worden (bijv. social media), worden niet ontvankelijk verklaart door de Dutchy-G. Schade voor Dutchy-G welke voortvloeit uit openbare communicatie kan op de veroorzaker verhaald worden.

 

Toepasselijk recht

 

Op elke overeenkomst tussen Dutchy-G en de klant is Nederlands recht van toepassing.

 

 Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden